Договір оферти ЦЗО

Договір-оферта
про надання послуг централізованої закупівельної організації

Загальні положення

        Цей документ являє собою відкриту пропозицію (далі – Договір-оферта) Державного підприємства “Медичні закупівлі України” (надалі – Виконавець) щодо укладення основного Договору про надання послуг централізованої закупівельної організації на викладених у цьому Договірі-оферті умовах.

        Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Договорі-оферті умов, суб'єкт господарювання, який уклав договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та/або структурний підрозділ з питань охорони здоров'я обласної та Київської міської держадміністрацій, який провадить акцепт цього Договору-оферти (надалі – Замовник), стає замовником послуг централізованої закупівельної організації та зобов’язуються у термін не більше одного місяця з дати акцепту цього Договору-оферти укласти з Виконавцем основний Договір про надання послуг централізованої закупівельної організації на умовах, викладених в Договорі-оферті.

        Підписання Договору-оферти в інформаційно-аналітичній системі “MedData” за допомогою кваліфікованого електронного підпису є акцептом Договору-оферти для Замовника.

Визначення термінів, що застосовуються у Договорі-оферті

        Винагорода – ціна послуг Виконавця за організацію та проведення в інтересах Замовника тендерів (торгів) та закупівлі за рамковими угодами товарів та послуг (крім поточного ремонту).

        Електронна система закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.

        Предмет закупівлі – лікарські засоби, медичні імунобіологічні препарати, медичні вироби, спеціалізований санітарний транспорт екстреної медичної допомоги, системи постачання медичних газів, засоби індивідуального захисту та послуги (крім поточного ремонту), пов’язані з їх поставками.

        Сторони (кожна окремо – Сторона) – Замовник та Виконавець.

        Централізована закупівельна організація (ЦЗО) – державне підприємство “Медичні закупівлі України” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1093 “Деякі питання реалізації експериментального проекту стосовно діяльності централізованої закупівельної організації у сфері охорони здоров’я”.

        Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України “Про публічні закупівлі”, інших законах та нормативних актах України.

Предмет Договору-оферти

        Виконавець зобов’язується після укладення Договору-оферти (акцепту оферти) та з моменту укладення між Виконавцем та Замовником основного Договору про надання послуг централізованої закупівельної організації надати Замовнику послуги з проведення процедури закупівлі в електронній системі закупівель “Prozorro” в інтересах Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти їх та оплатити.

        Послуги включають організацію та проведення тендеру, а саме:

        проведення дослідження ринку щодо предмета закупівлі;

        розробку тендерної документації;

        проведення експертизи щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі;

        супроводження закупівлі в електронній системі закупівель “Prozorro”.

        Послуги надаються відповідно до вимог законодавства України, а саме:

        Закону України “Про публічні закупівлі”;

        постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1216 “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій”;

        постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1093 “Деякі питання реалізації експериментального проекту стосовно діяльності централізованої закупівельної організації у сфері охорони здоров'я”.

        Результатом надання Послуг Виконавцем є розміщення в електронній системі закупівель “Prozorro” повідомлення про намір укласти договір про закупівлю предмета закупівлі в інтересах Замовника та сприяння щодо укладання Замовником договору про закупівлю предмета закупівлі з переможцем процедури закупівель.

        Послуги за основним Договором про надання послуг централізованої закупівельної організації, укдаденим між Замовником та Виконавцем, надаються у відповідності до узгоджених вихідних даних щодо предмета закупівлі та умов проведення закупівлі, а також згідно з вимогами, які застосовуються до такого роду послуг.

Ціна та порядок розрахунків

        Винагорода Виконавцю за організацію та проведення в інтересах Замовника тендерів (торгів) та закупівлі за рамковими угодами товарів та послуг (крім поточного ремонту) здійснюється у розмірі:

        3 відсотки суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 10 млн. гривень;

        2 відсотки суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 50 млн. гривень;

        1 відсоток суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 100 млн. гривень;

        0,5 відсотка суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить більш як 100 млн. гривень.

        Винагорода включає вартість організації та проведення процедури закупівлі.

        Факт надання Послуг оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг.

        Оплата фактично наданих Виконавцем Послуг здійснюються протягом 10 (десяти) банківських днів з дня, наступного за днем отримання Замовником оригіналу рахунку-фактури, оформленого належним чином та після підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг в безготівковій формі, в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

        Акт приймання-передачі наданих послуг оформлюється українською мовою, підписується уповноваженим представником Виконавця та подається на підписання Замовнику.

        Акт приймання-передачі наданих послуг вважається підписаним, якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати його отримання Замовником, останній не надав Виконавцю письмові аргументовані заперечення на такий Акт.

        Замовник не сплачує винагороду централізованій закупівельній організації за організацію та проведення тендеру в разі, коли торги було відмінено або визнано такими, що не відбулися.

        Виконавець має право переглянути розмір винагороди у разі перегляду розміру винагороди, визначеного у рішенні органу, який прийняв рішення про визначення централізованої закупівельної організації.

        Замовник, у разі незгоди з переглянутим розміром винагороди, має право відмовитись від основного Договору про надання послуг централізованої закупівельної організації, повідомивши про це Виконавця письмово. У разі неотримання відмови вважається, що Замовник погоджується з новими розмірами винагороди.

Зобов’язання сторін

        Замовник зобов’язаний:

        своєчасно надати Виконавцю вихідні дані та запитувану інформацію, необхідні для організації та проведення тендеру в його інтересах, виключно через електронну систему закупівель;

        вирішувати технічні, організаційні та інші питання пов’язані з наданням Послуг та вживати заходи щодо своєчасного укладення договору про закупівлю товарів (послуг) за результатами тендеру, проведеного Виконавцем;

        своєчасно та в повному обсязі оплатити Виконавцю надані Послуги на підставі Акта приймання-передачі послуг.

        Замовник має право:

        без втручання у господарську діяльність Виконавця, контролювати хід надання Послуг;

        повернути Акт приймання-передачі послуг Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів;

        відмовитися від укладання договору про закупівлю товарів (послуг) за результатами, організованого та проведеного Виконавцем тендеру;

        відмовитись від основного Договору про надання послуг централізованої закупівельної організації у разі незгоди з переглянутим розміром винагороди, повідомивши про це Виконавця письмово.

        Виконавець зобов’язаний:

        надати Послуги належної якості і в розумні строки;

        повідомити Замовника про публікацію повідомлення про намір укласти договір про закупівлю товарів (послуг);

        не розголошувати виявлені під час надання Послуг або повідомлені йому дані, які є інформацією конфіденційного змісту, або складають комерційну таємницю;

        інформувати Замовника за його запитом та/або за власною ініціативою про хід виконання зобов’язань за цим Договором (результати визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та про його специфікації, дату публікації оголошення про проведення закупівлі тощо), обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

        Виконавець має право:

        запитувати від Замовника інформацію та документи, необхідні для здійснення закупівлі;

        у разі потреби проводити консультації із Замовником щодо уточнення основних характеристик предмета закупівлі та іншої інформації, необхідної для підготовки тендерної документації, зокрема щодо критеріїв оцінки, кількості, місця та строків постачання товарів, (надання послуг), умов рамкової угоди та істотних умов договору про закупівлю;

        своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором-офертою та основним Договором про надання послуг централізованої закупівельної організації, укладеним між Замовником та Виконавцем;

        достроково розірвати основний Договір про надання послуг централізованої закупівельної організації у разі невиконання зобов’язань Замовником, повідомивши його про це у строк 10 (десять) календарних днів.

Строк дії Договору-оферти

        Договір-оферта набирає чинності з моменту його акцепту Замовником і діє 1 (один) календарний рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором-офертою. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору-оферти жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору-оферти, то строк дії цього Договору-оферти вважається продовженим на кожний наступний календарний рік.

        Договір-оферта може бути достроково розірваний:

        у будь-який час за згодою Сторін;

        за ініціативою Виконавця в разі порушення Замовником умов Договору-оферти повідомивши його про це у строк 10 (десять) календарних днів;

        з інших підстав, передбачених Договором-офертою.

Відповідальність сторін

        У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, що виникають з цього Договору-оферти, Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором-офертою та чинним законодавством України.

        У разі неукладення Замовником протягом одного місяця з дати акцепту цього Договору-оферти або відмови Замовника від укладення із Виконавцем основного Договору про надання послуг централізованої закупівельної організації, крім випадків розірвання Договору-оферти за згодою сторін, Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 500 (п’ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України).

        У разі застосування штрафу Замовник зобов’язаний сплатити суму штрафу на підставі окремо виставленого у кожному випадку рахунку. Оплата рахунку проводиться Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з дати виставлення такого рахунку.

Порядок вирішення спорів

        Усі спори та розбіжності, пов'язані з Договором-офертою, Сторони вирішують шляхом переговорів.

        Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

Форс–мажор

        Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором-офертою у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

        У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору-оферти, виконання зобов'язань за даним Договором-офертою відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

        Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором-офертою, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором-офертою. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

Антикорупційні застереження

        Замовник гарантує, що його керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі-керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це Замовника у письмовій формі.

        Замовник гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або вигоду за спрощення формальностей у зв’язку з виконанням цього Договору-оферти.

        Замовник зобов’язується ознайомитися із положеннями антикорупційної програми, яка викладена на веб-сайті Виконавця за посиланням https://medzakupivli.com/uk/antykoruptsiina-diialnist/antykoruptsiina-prohrama-dp-mzu. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором-офертою Замовник повинен дотримуватися положень антикорупційної програми Виконавця.

        Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором-офертою Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

        Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором-офертою Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

        Кожна з Сторін цього Договору-оферти відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

        Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:

        надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими сторонами; надання будь-яких гарантій;

        прискорення існуючих процедур;

        інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов’язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

        У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов’язується повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

        Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором-офертою до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

        Сторони цього Договору-оферти визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з особами (учасниками), які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

        Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору-оферти фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям..

        Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору-оферти, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору-оферти в цілому, так і для конкретних працівників Стороні Договору-оферти, які повідомили про факти порушень.

        Сторони погоджуються невідкладно повідомляти одна одну про існування будь-яких особистих, сімейних або дружніх зв'язків з працівниками іншої Сторони, які можуть вплинути на процес прийняття рішень Сторін або призвести до особистої вигоди працівника, яка виникає із відомостей про плани або ділову діяльність Сторін. Сторони погоджуються уникати прийняття рішень під свідомим або несвідомим впливом особистих інтересів своїх працівників.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Замовник Виконавець
%CUSTOMER_NAME% Державне підприємство
“Медичні закупівлі України”

Код ЄДРПОУ: %CUSTOMER_EDRPOU%

Юридична адреса: %CUSTOMER_ADDRESS_LEGAL%

Фактична адреса: %CUSTOMER_ADDRESS_ACTUAL%

Р/р: %CUSTOMER_IBAN%

Тел.: %CUSTOMER_PHONE%

Ел.пошта: %CUSTOMER_EMAIL%

Код ЄДРПОУ: 42574629

ІПН: 425746226550

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

Фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

IBAN: UA283223130000026001000046048

АТ “Державний експортно-імпортний банк України”

Україна, 03150 Київ, вул. Антоновича, 127

SWIFT: EXBSUAUX

Тел.: (063) 651-90-25

Ел.пошта: office@medzakupivli.com